ISSN-P:1582-7151 | ISSN-E:2971-8759 | Jurnal anual | Annual journal

Pentru autori

Procesul de depunere a unei lucrări spre publicare

Termenul de depunere a lucrării este de 31 martie pentru numărul aflat în pregătire pentru anul curent. Toate materiale vor fi primite de colegiului editorial al revistei “Litua. Studii și cercetări” și vor fi analizate din punct de vedere al corectitudinii utilizării normelor de redactare.

Autorul/autorii trebuie să specifice dacă lucrarea a mai fost publicată, trimisă sau acceptată la o altă revistă. Materialele selectate vor fi supuse procesului de recenzare în sistem double blind-peer review iar observațiile recenzenților vor fi comunicate autorilor în termen de 60 de zile de la depunere.

Structura manuscrisului:

Titlul articolului
Numele și prenumele autorului și datele de contact
Afilierea instituțională
Abstract
Cuvinte cheie (maximum cinci)
Textul
Bibliografia
Anexe (imagini – format jpeg/tiff, tabele, figuri, ilustrații etc.)

Norme de editare

  1. Caracteristici generale:

Orice studiu sau lucrare, redactată în limba română sau o intr-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană etc.), nu poate să depăşească 30 de pagini, inclusv rezumatul, lista abrevierilor, bibliografia, planuri, figuri, tabele şi ilustraţia.

Obligativitatea respectării structurii mauscrisului

Materialul va fi trimis în format electronic pe următoarea adresă: revistalitua@gmail.com

  1. Norme de redactare:

Materialele trebuie să fie compatibile cu programul WORD (fişiere DOC, DOCX)

Formatul paginii: pagina standard A4, margini de 2, cu spațiere la 1 rând.

Titlul: Se va scrie în TNR 14, bold, cu majuscule, centrat. Subtitlul se va scrie în TNR 12, bold, justify, și se marchează printr-un rând liber între paragrafele care îl încadrează.

Autorii: Se vor scrie la două rânduri sub titlu, în TNR 11 bold, italic, align right. După fiecare nume se va introduce o notă de subsol, precedată de simbolul *, care va cuprinde titlul profesional al autorului/autorilor, afilierea instituțională şi adresa de e-mail.

Abstractul: Urmează după două rânduri în TNR 11 (bold numai Abstract), va cuprinde între 100-300 de caractere și nu trebuie să conţină prescurtări sau citări. Va fi scris în limba engleză și trebuie să reprezinte o sinteză a lucrării.

Cuvintele cheie: Sub rezumat sunt precizate cuvintele cheie (max. 5) scrise în limba engleză.

Textul

Lucrarea trebuie să fie scrisă în Times New Roman (TNR), 12, justified, la 1 rând

Caracterul „italic” va fi folosit pentru termeni sau abrevieri precum: „et al.”, „ibidem”.

Citatele vor fi evidențiate potrivit normelor specifice fiecărei limbi în parte (“ ” – pentru limba engleză, « » – pentru limba franceză etc.)

Se utilizeaza note de subsol create prin comenzile Inserare, Notă de Subsol.

Citarea

Citările se vor trece în notele de subsol de la 1 la n (cifre arabe).

a) Pentru o lucrare cu un singur autor citarea trebuie să conţină numele autorului, anul apariţiei lucrării, pagina/paginile utilizate. Ex: Rădoescu 2016, p. 16.

b) În cazul în care trebuie citată lucrarea a doi autori se va trece numele acestora, anul apariției și pagina/paginile. Ex.: Rădoescu, Hortopan 2021, p. 130.

c) În cazul în care lucrare citată are mai multi autori se va menționa primul autor urmat de „et al.”. Ex: Cârciumaruet al. 2015, p. 8.

d) Când un autor are mai multe lucrări apărute în același an, citarea va avea în vedere utilizarea minusculelor după anul apariției. Ex: Luca 2004a; Luca 2004b.

e) Pentru citarea unui capitol, studiu, articol apărut într-o culegere de studii sau într-un volum coordonat/editat/îngrijit se va menționa numele autorului/autorilor, anul, pagina/paginile. Ex:Luca 2018, p. 224.

Pentru cazurile enumerate a se vedea exemplificările din Bibliografie.

În cazul în care autorul doreşte să sublinieze o anumită informaţie, va utiliza parantezele drepte, cu precizarea [n.a.] sau [n.n.].

În cazul citărilor de pe internet se trece adresa exactă (URL) și data accesării.

Bibliografia

Titlul BIBLIOGRAFIE se va redacta in TNR, 12 bold, centrat, cu majuscule

Autorii citati in text, precum si autorii figurilor, tabelelor, planșelor menționați în text vor fi incluși în fișa bibliografică

Autorii vor fi aranjați în ordine alfabetică după numele primului autor şi apoi după numele celui de-al doilea autor. Daca unul dintre autori este citat cu mai multe lucrări se aranjează în ordine cronologică.

Pentru lucrarile cu mai mult de doi autori se aranjează după numele primului autor si apoi in ordine alfabetică.

Exemple:

  • Lucrări în reviste cu unic autor

Rădoescu 2016, Rădoescu C.-L., With Regard to the Geometrical Motifs with Antropomorphic Semantics identified in the Neo-Eneoliothic Visual Creation on the Territory of Romania. I. The Point and the Line,în Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome XVIII, Numéro 1, p. 7-25.

  • Lucrări în reviste cu mai multi autori

Cârciumaru et al. 2015, Cârciumaru M., Niţu E.-C., Nicolae A., Lupu F. I., Dincă R., Contributions to understanding the Neanderthals symbolism. Examples from the Middle Paleolithic in Romania, în Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome XVII, Nr. 2, p. 7-31.

  • Cărți (titlul se va scrie cu italic, bold)

Rădoescu, Hortopan 2021, Rădoescu C.-L., Hortopan D., Arheologie și istorie în județul Gorj. Descoperiri, atestări documentare și repere toponimice, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 350 p., 56 fig, 18hărți, 2 tabele, ISBN 978-606-654-440-5

  • Capitole în cărți

Carciumaru 1978, Cârciumaru M., Studiul paleoclimatic şi geocronologic asupra unor statiuni paleolitice din Banat, în F. Mogosanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 152 p., 53 fig., p. 83-101.

  • Capitol sau articol apărut în sau într-un volum coordonat/editat/îngrijit (titlul volumului se va scrie cu italic, bold)

Luca 2018, Luca S. A., Vessels with two or more supply/service mouths in Romania. Meanings and contexts, în C.-M. Lazarovici, Al. Berzovan (ed.), Quaestiones Praehistoricae Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Editura Academiei Române și Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, București, Brăila, p. 223-230, ISBN 978-933-27-3611-9; ISBN 978-666-654-314-9.

Figurile și ilustrațiile

Figurile sau ilustraţiile care însoţesc studiile trebuie să fie trimise în fişiere separate, în format JPG sau TIF, la o rezoluţie corespunzătoare (minim 300 dpi). Fiecare figură sau ilustraţie trebuie să fie însoţită de numărul corespunzător din text și numele primului autor al articolului. Dimensiunile caracterelor ce însoțesc figurile trebuie sa aibă o mărime între 8 si 12.

Titlurile figurilor se vor pune pe o pagină/pagini separate, paginate consecutiv și vor fi incluse după bibliografie. Titlurile figurilor trebuie să fie însoțite de numărul figurii și descrierea acesteia. Descrierea trebuie să fie clară și să conțină explicația tuturor simbolurilor folosite.

Hărțile utilizate trebuie să aibă indicat Nordul geografic, să aibă cel puțin două coordonate pe fiecare axă și să aibă o scară grafică.

Responsabilitatea dreptului de copyright în cazul preluării oricăror ilustrații, hărți etc. revine în exclusivitate autorilor.

Tabele

Trebuie să fie incluse pe pagini separate, pagini consecutiv paginate.

Dimensiunile tabelelor incluse în text sau în anexe nu trebuie să depăşească oglinda paginii;

Citarea tabelelor în text se va face conform exemplului Tab.1.


Sari la conținut